АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ СЪОТНОШЕНИЯ

анализ на финансовите съотношения

I. КАКВО Е МЕТОДЪТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА

Същност и значение

 • Подход към анализирането на финансовото състояние на дадена компания.
 • Числов метод – определени данни във финансовите отчети се съотнасят едни към други.
 • Цел – да се установи нивото на ликвидност, ефективност и възвръщаемост.

Приложение на метода

 • Този метод е най-полезен за сравнителен анализ между различни фирми в един сектор.
 • Използваме съотношенията и да проследим историческото развитие на фирмата.
 • Няма едно съотношение, което да е по-важно от всички останали, винаги гледаме поне няколко.

Видовете финансови съотношения

 • Съотношения за пазарна стойност – индикатори за нивото на пазарна стойност на фирмата.
 • Съотношения за рентабилност (печалба) – колко добре се справя фирмата в генерирането на печалба.
 • Съотношения за платежоспособност – показват покритието на дългосрочните задължения.
 • Съотношения за ликвидност – показват какво е покритието на краткосрочните задължения.
 • Съотношения за ефикасност – колко ефикасно се използват активите за генериране на печалба.

Ограничения на съотношенията

 • Данните са исторически, не са нито точна настояща картина, нито бъдеща перспектива.
 • Анализ базиран САМО на съотношения може да пропусне да отчете важен икономически контекст.
 • Съотношенията не могат да отчетат влиянието на човешкия фактор в управлението на фирмата.

II. СЪОТНОШЕНИЯ ЗА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

Price-to-earnings (P/E) – цена на акция разделена по печалба на акция (EPS).

 • Разделяме цялата печалба по брой акции, за да получим earnings per share (EPS).
 • Съотношението се използва за сравнителен анализ – дали дадена акция е надценена спрямо сектора.
 • P/E – според сектора, препоръчително под 15

Нивото на възвръщаемост на печалбата спрямо цената – получаваме го ако обърнем P/E:

 • Съотношение Р/Е от 20 ни показва, че за всеки долар печалба плащаме 20$ цена.
 • Съответно нивото на възвръщаемост е печалба/цена, т.е. 1/20 = 5%.

Price-to-book (P/B) – цената на акция се съотнася към счетоводната стойност на баланса на фирмата, която се пада на една акция.

 • Алтернатива на Р/Е, която се използва конкретно за финансови предприятия (банки и подобни).
 • Цената на единица акция се дели по балансовата стойност на единица акция (BVPS)
 • P/B – според сектора, препоръчително под 2
 • BVPS = (total assets – total liabilities) / outstanding shares
 • BVPS се използва с приоритет при компании с висока стойност на активите.

Enterprise value to EBITDA (EV/EBITDA) – счетоводната стойност към EBITDA.

 • Enterprise value е алтернатива на пазарната капитализация на фирмата.
 • EV = market capitalization + total debt – cash
 • Market capitalization = цена на акция умножена по броя акции.
 • Total debt = short-term + long-term debt
 • Cash = cash and cash equivalents
 • За разлика от P/E, с EV/EBITDA може да оценят фирми, които са на загуба!
 • EV/EBITDA – според сектора, идеално е под 10

Приложение на EV (Enterprise value)

 • EV/EBITDA е алтернатива на P/E особено при фирми с много различна капиталова структура.
 • EBITDA елиминира ефекта от разликите в капиталовата структура и нейното отчитане.
 • Също е полезно когато сравняваме две фирми, една с много дълг, друга с много малко дълг.

III. СЪОТНОШЕНИЯ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ (ПЕЧАЛБА)

Return-on-equity (ROE) – съотношението на нетната печалба спрямо собствения капитал.

 • Това съотношение се използва най-вече когато разглеждаме фирми с високи нива на дълг.
 • При високи нива на дълг, ROE само по себе си може да е подвеждащо.
 • Взимайки повече дълг една фирма може да завиши възвръщаемостта върху собствения капитал.
 • Дългът обаче обременява фирмата с допълнителни разходи, за разлика от собствения капитал.
 • Не е адекватно да се третира по същия начин когато анализираме колко печеливша е фирмата.
 • ROE – идеалното ниво е 15-20% и нагоре
 • Затова използваме ROA при високи нива на дълг – когато съотношението debt-to-equity e над 1.

Return-on-assets (ROA) – печалбата се съотнася към общата стойност на активите на фирмата.

 • Това показва с колко % фирмата увеличава парите на собствениците за даден период.
 • С други думи – колко долара печалба се генерират за всеки долар собствен капитал.
 • Активите се използват, за да се печелят пари, съответно повече активи = повече потенциал за печалба.
 • Активите са равни на задълженията + собствения капитал
 • ROA – поне 5%

Индикатори като Gross Margin/Operating Margin/Net Margin също са в тази категория.

IV. СЪОТНОШЕНИЯ ЗА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

Debt-to-equity (D/E) – в баланса делим задълженията на собствения капитал.

 • Това ни показва общото ниво на задлъжнялост на фирмата (краткосрочно и дългосрочно).
 • Както вече видяхме, това съотношение е пряко релевантно при анализа на нивото на печалба.
 • Това е най-честото съотношение, което се използва при анализ на финансовия риск на дадена фирма.
 • D/E – идеалното е под 0,6
 • Колкото по-високо е съотношението, толкова по-рискова е фирмата.
 • Трябва да отчетем разликите по сектори – в някои сектори това съотношение винаги е високо.

Interest coverage ratio – оперативната печалба (EBIT) съотнесена към разходите за лихви.

 • Показва колко пъти фирмата може да покрие настоящите си лихвени плащания.
 • Това е индикатор за платежоспособността на фирмата в непосредствено бъдеще.
 • Interest coverage – поне 2

V. СЪОТНОШЕНИЯ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Current ratio – делим current assets на current liabilities.

 • Current assets – активи, които очакваме да се преобразуват в кеш в близките 12 месеца.
 • Current liabilities – задължения, които трябва да се изплатят в следващите 12 месеца.
 • Current ratio ни показва до каква степен фирмата е ликвидна в краткосрочен план.
 • Current ratio – над 2 е идеално
 • Current ratio под 1 означава, че най-вероятно е нужен нов дълг за покриване на падежирали задължения.
 • Съответно, фирми с ниско current ratio рискуват изпадане в дългова спирала.

Acid test ratio – (current assets – inventory)/current liabilities.

 • Това е по-консервативна/скептична версия на current ratio. Изваждаме инвентара от настоящите активи, защото технически инвентара не е 100% ликвиден актив.
 • Това съотношение взима предвид само най-ликвидни активи като cash/accounts receivable.
 • Acid test – над 1 е идеално
 • Отговаря дали фирмата може да покрие краткосрочните задължения само с кеша, който вече има БЕЗ да трябва да превръща други активи в кеш (т.е. дори да не продаде нищо от инвентара).

VI. СЪОТНОШЕНИЯ ЗА ЕФИКАСНОСТ

Inventory turnover – cost of goods sold делим на average inventory.

 • Използваме данни от income statement и balance sheet, което усложнява сметката.
 • Затова взимаме средното ниво на инвентара в балансовите отчети за съответния период в income statement.
 • Това съотношение показва колко пъти фирмата разпродава стоката в определен период.
 • Ниско ниво на това съотношение сочи проблеми с продажбите на фирмата.
 • Показателя на Inventory turnover – според сектора.
 • Това може да е поради твърде малко маркетинг или изоставане от пазарните тенденции.
 • От друга страна, твърде високо съотношение може да сочи малък инвентар/малко производство.
 • Оптималното ниво на inventory turnover зависи от сектора и особено цената на стоката.
 • По-скъпи стоки обикновено имат по-нисък turnover от по-евтини стоки.

VII. САЙТОВЕ С ДАННИ ЗА RATIOS (ФИНАНСОВИ СЪОТНОШЕНИЯ)

TIKR Terminal

Zacks

От секцията Valuation в Select Category менюто на Zacks скриинъра (https://www.zacks.com/screening/stock-screener?icid=screening-screening-nav_tracking-zcom-main_menu_wrapper-stock_screener) задаваме показателите на съотношенията и така откриваме акции, които им отговарят и така си правим подбора на акции.

Call Now Button