АНАЛИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

анализ на финансовите отчети

I. ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Определение:

 • Финансовите отчети показват какво е финансовото здраве на дадена компания.
 • Инвестиционният потенциал на дадена акция се изчислява на база финансовата перспектива.
 • Стойността на инвестиция в акция е стойността на очакваните бъдещи парични потоци от нея.

3-те финансови отчета:

 • Income statement – печеливша ли е дейността на фирмата в определения период?
 • Balance sheet – с какви активи разполага фирмата към дадена дата и какъв е източника им?
 • Cash flow statement – какъв паричен поток генерира фирмата в определения период?

3-те финансови отчета формират едно кохерентно цяло. Те не трябва да се разглеждат сами по себе си, анализ „на парче“ може да е подвеждащ. Правилният подход към инвестирането и финансовия анализ винаги е „холистичен“.

Income vs cash flow:

Защо имаме нужда от един отчет за приходи и разходи и отделен за парични потоци?

 • Accrual accounting – приходът/разходът се отчита към момента на фактуриране, дори да няма входящ/изходящ паричен поток за фирмата.
 • Cash accounting – отчитат се само парични потоци т.е. входящи или изходящи постъпления.
 • Income statement – всичко се вписва по accrual метода.
 • Cash flow statement – всичко се вписва по cash метода.
 • Можем да гледаме на cash flow statement като income statement с различна методология.

II. INCOME STATEMENT

Същност и съдържание:

 • Приходите и разходите се нетират до печалбата, която компанията е реализирала в даден период.
 • Този отчет обикновено покрива период от или едно тримесечие или една година.
 • Анализът на финансовото състояние на една компания започва от това колко печеливша е тя.
 • Първо трябва да се научим да различаваме „печалба“ от „приходи“.
 • Това че дадена фирма не реализира печалба не значи задължително, че е лоша инвестиция.
 • Това, че дадена фирма има спадащи приходи често означава, че фирмата изпитва трудности.

3 нива на приходите и разходите

 1. Брутна печалба – печалбата от основната дейност на фирмата.
 2. Оперативна печалба – печалбата след всички регулярни разходи свързани с бизнеса.
 3. Нетна печалба – печалбата след всички финансови разходи (лихви, данъци и подобни).

Брутна печалба

 • Брутната печалба се равнява на: Gross Profit = Revenue – Cost of goods sold (COGS)
 • Gross Margin = Gross Profit/Revenue

Показва колко печеливша е основната дейност на даден бизнес.

Нива на брутна печалба по сектори: преработваща промишленост – средно 35%, хранителни магазини – средно 20%, нехранителни магазини – средно 40-50%, фармацевтични компании – средно 75%, технологични компании – средно 50-60%.

Оперативна печалба

 • Оперативната печалба се получава като от брутната печалба извадим оперативните разходи (напр. свързани с администрация и продажби).
 • Operating profit = Gross Profit – Sales, general and administrative expenses
 • Operating margin = Operating profit/Revenue

Тук са включени големи разходи, които не са пряко свързани с производството на продукта: разходи като research and development (R&D), разходи за маркетинг т.н., но също и административни разходи, разходи за счетоводство, и подобни.

Нетна печалба

 • Нетната печалба се равнява на оперативната печалба минус всякакви финансови разходи.
 • Това е крайният финансов резултат, който се получава след изплащане на лихви и данъци.
 • Тук влизат и еднократни приходи/разходи, например продажба/покупка на имоти.

Кое да гледаме?

 • Като цяло брутната и оперативната печалба са по-важни от нетната печалба.
 • В сектора на услугите оперативната печалба често е по- информативна от брутната.
 • Нетната печалба гледаме основно за да отчетем влиянието на задлъжнялостта на компанията.

EBIT & EBITDA

 • Earnings before interest and taxes (EBIT) е на практика оперативната печалба на фирмата.
 • EBITDA е “Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization” – depreciation and amortization може да се осчетоводява по различни начини.
 • EBITDA елиминира потенциални вариации в счетоводния подход в това отношение.
 • Идеята е, че така можем да правим по-обективни сравнения между различни фирми.
 • Някои инвеститори обаче смятат, че EBITDA може да е подвеждаща стойност.
 • Уорън Бъфет не харесва EBITDA, именно защото не отчита влиянието на depreciation.
 • Depreciation е особено важно при капиталово-интензивни фирми (в промишлеността, например).
 • Amortization е по-важно при фирми с много ценна интелектуална собственост.

III. BALANCE SHEET

Същност и съдържание:

 • Balance sheet ни показва какво притежава компанията.
 • Ключова разлика – балансът показва състояние към дадена дата (31.12.2020).
 • Отчетът на П/Р ни показва измененията във финансите в рамките на даден период.

Балансът се състои от 3 ключови елемента:

 • Задължения – какво фирмата дължи на други фирми/лица/институции.
 • Собствен капитал – ресурсите на фирмата, които са нейна собственост (на акционерите ѝ)
 • Активи – всички ресурси на фирмата.

Фундаменталното уравнение на Баланса

 • Assets = Liabilities + Shareholder equity
 • Активите ни показват какви ресурси фирмата има на разположение.
 • Задълженията/собствения капитал показват източника на тези ресурси

Current/Non-current assets

 • Краткосрочни (Настоящи) активи – такива, които се очаква да се употребят в рамките на следващата 1 година.
 • Дългосрочни активи – такива, които не могат да се превърнат в кеш в рамките на година.
 • Първите са ликвидни активи, вторите са неликвидни активи.

Current/Non-current liabilities

 • Краткосрочни (Настоящи)задължения – такива, които трябва да се изплатят в рамката на следващата година.
 • Дългосрочни задължения – такива, които трябва да се изплатят след повече от 1 година.
 • Сравнението на настоящи активи/задължения ни показва ликвидността на една фирма.

Мястото на собствения капитал

 • Счита се, че собственият капитал е „нетната стойност“ на фирмата (CK = Активи – Задължения)
 • Най-важните 2 вида собствен капитал са common stock (основен капитал) и retained earnings (неразпределена печалба).
 • Сравнението между собствения капитал и задълженията показва нивото на задлъжнялост
Alphabet Balance sheet

IV. OТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Същност и съдържание:

 • Cash flow statement ни показва какви пари са минали през фирмата в даден период от време.
 • Това показва колко добре фирмата управлява и генерира пари в брой (кеш).
 • С този кеш се изплащат текущите задължения и оперативните разходи.

3-те части на cash flow statement

 • Cash from operations – кеш генериран от основните, ежедневни оперативни дейности.
 • Cash from investing – кеш от инвестиране в активи, както и кеш от продажба на активи.
 • Cash from financing – кеш получен от отпускане или вземане на кредит (дивидентните плащания също са тук).

Free cash flow

 • Free cash flow е свободен кеш, който остава за разпределяне като печалба.
 • Това е индикатор за цялостната ефективност на фирмата при генерирането на кеш.
 • Free cash flow се използва много в моделите за оценка на акции.

Net operating cash flow/sales ratio

 • Това съотношение показва колко долара кеш се генерира за всеки долар продажби.
 • Колкото по-голямо е това съотношение, толкова по- ефективен е бизнеса в основната си дейност.
 • Използва се за пряко сравнение с конкурентни фирми, както и при исторически анализ.
Alphabet Cash flow statement

Връзката между трите отчета

 • Net income/profit е последния ред на income statement и първия ред на cash flow statement.
 • Продажбите/покупките водят до увеличение/спад в assets/liabilities в баланса.
 • Всякакъв ред в баланса, който влияе върху кеша на фирмата се вписва и в cash flow statement.

V. ПОПУЛЯРНИ ПЛАТФОРМИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Tikr Terminal

Google finance

Yahoo finance

Bloomberg

Call Now Button