ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

платежни услуги

I. СЪЩНОСТ НА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ

Платежните услуги представляват услуги, свързани с:

 • Внасяне, теглене и прехвърляне на парични средства от платежна сметка;
 • Извършване на кредитни преводи и директни дебити;
 • Извършване на платежни операции с платежни карти;
 • Издаване на платежни инструменти;
 • Извършване на налични парични преводи;
 • Извършване на услуги по иницииране на плащане, както и на такива по предоставяне на информация по сметка.

II. ДОСТАВЧИЦИ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ

Доставчици на платежни услуги са:

 • Банките;
 • Дружествата за електронни пари;
 • Доставчиците на платежни услуги се лицензират и надзирават от БНБ.
 • Небанковите платежни институции, лицензирани от БНБ и вписани в поддържания от нея Регистър на небанковите платежни институции.
 • Списък на лицензираните доставчици на платежни услуги се съдържа на страницата на БНБ в интернет: http://www.bnb.bg/RegistersAndServices/RSPIPublicRegisters/index.htm

Лицензиране и надзор

 • Доставчиците на платежни услуги се лицензират и надзирават от БНБ.
 • Минимален капитал от 250 хил. лв.
 • Надзорът се осъществява от БНБ
 • Чести случаи на отменяне на лиценз

КРЕДИТЕН ПРЕВОД
Платецът чрез своя доставчик на платежни услуги (банката или небанковата платежна институция) прехвърля парични средства от своята сметка към тази на получателя чрез неговия доставчик на платежни услуги.
Платежното нареждане за извършване на кредитен превод се попълва от платеца/банката/ПИ, който носи отговорност за това дали попълнената информация е вярна.
Кредитни преводи се извършват, когато се прехвърлят средства между собствени сметки, между собствени сметки и сметки на трети лица (например, когато се заплаща таксата за обучение или стока или услуга на търговец, ако е договорено заплащането да се извърши по банков път).

ДИРЕКТЕН ДЕБИТ
По-рядко използван платежен инструмент. Плащането се извършва по инициатива на получателя. Той представя присвоя доставчик на платежни услуги платежно нареждане, въз основа на което сметката на платеца се задължава, а сметката на получателя се заверява с посочената в платежното нареждане сума. Банката на платеца превежда средства от неговата сметка по тази на получателя автоматично, без да е необходимо платецът да посещава банката и да попълва платежно нареждане за превод на средства от неговата сметка. Задължително условие за извършване на директен дебит е платецът предварително да е представил съгласие за това на своя доставчик на платежни услуги и на доставчика на платежни услуги на получателя. Ако не е представено такова съгласие, няма как доставчикът на платежни услуги на платеца да задължи неговата сметка и да се прехвърлят средства.

Ако няма достатъчна наличност по сметката на платеца, не се извършат частични кредитни преводи и директни дебити, т.е. доставчикът на платежни услуги няма да направи превод.
При извършване на кредитен превод или на директен дебит доставчикът на платежни услуги на платеца или доставчикът на получателя са длъжни да преведат в пълен размер сумата по платежната операция, без да удържат такси, освен ако тази възможност не е уговорена изрично между получателя и неговия доставчик на платежни услуги.
Преди реализирането на платежната операция доставчикът на платежни услуги е длъжен да информира клиента за всички такси и комисиони, които банката или платежната институция прилагат във връзка с операцията, както и за обменния курс, който се използва, ако при извършването на платежната операция се прави превалутиране.

ПРИ ГРЕШЕН IBAN
Ако банката извърши превод към сметка, която има IBAN, различен от посочения от платеца в платежното нареждане, или сметката на получателя се завери със сума, различна от посочената в платежното нареждане, тогава отговорността за некоректно извършения превод се носи от доставчика на платежни услуги на платеца и той трябва да предприеме следните действия:

 • Доставчикът на платежни услуги на платеца трябва да преведе сумата, посочена в платежното нареждане към сметката с IBAN, съответстващ на посочения в платежното нареждане.
 • При неточно извършен превод на сума той има право да поиска да се направи служебен коригиращ превод от доставчика на платежни услуги на получателя в срок от 5 работни дни от датата на заверяване на сметката на получателя с некоректно преведената сума, но не по-късно от 1 месец, след като е бил уведомен от платеца или по друг начин за некоректно извършения превод. При извършване на коригиращи преводи не се начисляват такси на платеца.

Такси на дебитна карта:

 • За обслужване на дебитна карта;
 • За теглене на пари от банкомат (АТМ-устройство) с дебитна карта;
 • При заплащане на стоки и услуги на ПОС-устройство (point of sale) в търговски обект или по интернет чрез виртуален ПОС;
 • За справки на банкомат.
 • Размерът зависи от канала за извършване на платежната операция (интернет-банкиране, мобилно банкиране или в офис на банката);
 • Дали платежната операция се извършва в страната или в чужбина;
 • Валутата на платежната операция.
 • Платецът понася загубите, произтичащи от неразрешени платежни операции поради изгубване, кражба или незаконно присвояване на платежен инструмент, в рамките на договорен максимален размер между него и доставчика на платежни услуги, но не повече от 300 лв. Всички загуби, свързани с платежния инструмент, причинени от небрежност или измама при използването му, се понасят изцяло от платеца независимо от размера им.

Кредитна карта

 • Обикновено за издаване на кредитните карти се въвежда долна възрастова граница.
 • Важни са доказаните доходи и чистия разполагаем (след приспадане на вноски за осигуряване, данъци, такси и др.).
 • Кредитният лимит по картата – най-често около 20% от годишния разполагаем доход през последната година.

Дебитна и/или кредитна карта

 • Добра форма на защита и контрол върху плащанията е регистрация за SMS-уведомления за всяка транзакция.
 • Около половината от картодържателите ползват една карта. Употребата на две карти има смисъл, когато те са в различни валути и е различен видът им (дебитна и/или кредитна).
 • Дебитната карта е най-масово използваната финансова услуги в България, защото тя служи за извършването на по-голяма част от социалните плащания, както и за превод на работните заплати. В повечето случаи пазаруването с плащане на ПОС-терминал с дебитна карта е без такси, но потребителите все още предимно теглят пари от банкомат, при това на банката, издател на картата.

III. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

ПОМИРИТЕЛНИ КОМИСИИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР

 1. Помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги, включително и
  при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и
  ипотечни кредити;
 2. Помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното
  посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези
  сектори;
 3. Помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на допълнителното социално
  осигуряване, на дейностите по осигурително посредничество, включително и при предоставянето на
  финансови услуги от разстояние, в тези сектори;
 4. Помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2
  и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от
  Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно
  инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори.
 5. Помирителна комисия за платежни спорове

Помирителната комисия за платежни спорове (Комисията) е създадена към Комисията за защита на потребителите (КЗП) и нейният статут е уреден в глава десета на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).
В съответствие с изискванията на Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове,
Комисията е определена като орган за извънсъдебно разрешаване на национални и трансгранични спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги.

Контакти
• Подаване на жалба https://kzp.bg/podavane-na-zhalba
• Помирителна комисия за платежни спорове: https://abanksb.bg/pkps/
• Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за
достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

Call Now Button