ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ

платежни сметки и системи

I. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ

 • Платежната сметка се използва за изпълнение на платежни операции като може да служи и за съхранение на пари – депозитни сметки, набирателни сметки, спестовни сметки и т.н.
 • Платежни сметки се предлагат от банки и небанкови платежни институции, които се лицензират от БНБ и трябва да отговарят на определени изисквания за капитал
 • Могат да се откриват от банки и небанкови институции. Платежни сметки, водени от банки се наричат банкови сметки
 • За разлика от платежните сметки, открити при небанкови платежни институции, салдата по платежните сметки, открити при банки, се третират като влог и подлежат на олихвяване, както и на защита от схемата за гарантиране на депозитите.

Видове платежни сметки:

Разплащателна сметка

 • Титуляри могат да са физически и юридически лица
 • Служи за съхранение на пари, които се изплащат на титуляра незабавно без срок на предизвестие, както и за внасяне, прехвърляне и теглене на средства.
 • Може да се открива в левове и в други валути (евро, щатски долари, британски лири и др.).
 • Банката може и да не начислява лихва по такава сметка.
 • Разплащателна сметка в чуждестранна валута се открива, когато клиентът извършва или има намерение да извършва разплащания в съответната валута. По този начин той би спестявал евентуални загуби при превалутиране (обмяна на депозираната в една валута сума в друга валута) на средствата при извършване на разплащания, и от такси, произтичащи от превалутирането.

Депозитна сметка

 • Може да бъде на физически и юридически лица
 • Служи за съхранение на средства, които се изплащат на определена дата (падеж).
 • Начислява се задължително лихва върху депозираната сума, която се изплаща в общия случай на падежа на депозита.
 • Ако депозитът не се прекрати и депозираната сума не се изтегли на падежа, лихвата по депозита се капитализира.
 • Клиентът може да извършва преводи от депозитната си сметка, ако такава възможност е предвидена в договора му.
 • Могат да се откриват депозитни сметки в левове и други валути (евро, щатски долари, британски лири и др.). В каква валута се откриват такива сметки зависи от това: валутата, в която клиентът има спестявания; стабилността и лихвеният процент по депозитите в тази валута.
 • Лихвените проценти нарастват с увеличаване на срочността на депозитната сметка (например лихвеният процент по 9-месечен срочен депозит в левове е по-висок в сравнение с този по 3- месечен). Причината е, че банката трябва да компенсира клиента за отказа му да държи спестяванията си в брой и за нарастващия наклон на кривата на доходността.

Спестовна сметка

 • Предлага се като специфичен продукт за физически лица
 • Служи за съхранение на пари срещу издаване на спестовна книжка или друг подобен документ.
 • Може да се открива в различни валути

Акредитивна сметка

 • Може да се открива на физическо и юридическо лице
 • Може да се нарича и сметка под условие
 • Служи за съхранение на пари, предоставени от титуляра за разплащане с трето лице, което има право да ги получи при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива.
 • Улеснява сключването на сделки между физически лица
 • Банката следи за изпълнението на уговорените в договора условия между влогодателя и титуляря.
 • Може да се открива в левове и в други валути, например във валутата, в която се извършва сделката.
 • Таксата е по-висока от обикновените сметки. Има минимален размер на сумата.

II. ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

 • Предоставя се само на физически лица
 • Служи за съхранение на парични средства в левове, за извършване на кредитни преводи, включително и чрез системата за онлайн банкиране на банката, директни дебити, операции с платежни карти, в т.ч. плащания през интернет, внасяне на средства, теглене на пари в брой в рамките на ЕС на гише или на АТМ-устройство през работното време на банката или извън него.
 • Всяка от тези услуги се предоставя на потребителя безплатно или срещу приемлива такса.
 • Таксите по тези сметки се ограничават регулаторно.
 • Този продукт задължително се предлага във всички страни от ЕС, тъй като от 2014 г. действа Директива, която регламентира предлагането на такъв тип сметка във всяка държава-членка.
 • Задължително условие за нейното откриване е клиентът да няма друга сметка за основни операции в банката, където е подал заявление за откриване на платежна сметка за основни операции, или в друга банка и да няма открита друга банкова сметка, чрез която може да извършва операциите, които му дава възможност да извършва платежната сметка за основни операции.
 • Ако банката установи наличието на такава сметка, тя има право да откаже на клиента откриването на платежна сметка за основни операции. Банката предоставя на клиента безплатно информация за платежните операции, които могат да се извършват със сметката за основни операции

ВИДОВЕ УСЛУГИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ЧРЕЗ ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

 • внасяне и теглене на пари в брой;
 • теглене на пари на банкомат;
 • извършване на платежни операции чрез платежна карта;
 • директни дебитни и кредитни преводи, включително и през интернет или чрез виртуален ПОС – безплатно или на приемливи цени, независимо от броя на операциите, които клиентът извършва през сметката.

IBAN

Всяка банкова сметка има международен номер на банковата сметка – IBAN (International Bank Account Number). Той представлява комбинация от букви и числа и е уникален за всяка банковата сметка. В различните страни броят на символите и буквите, съдържащи се в IBAN, може да бъде различен, но структурата му е строго дефинирана, тъй като тя трябва да отговаря на определен международнопризнат стандарт (ISO 13 616). В България броят на буквите и цифрите, които се включват в IBAN, е 22.

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЛАТЕЖНА СМЕТКА

 • Разходите са свързани с изплащането на такси: Тази информация се съдържа в тарифите на банките.
 • Таксите и комисионите, които обичайно се заплащат за откриване на банкова сметка, за обслужването й, за извършване на различни платежни операции, за закриване на сметката, са различни в зависимост от канала, чрез който сметката се използва – дали се открива в банков клон и клиентът извършва платежни операции чрез нея на място в банковия клон, или се открива по интернет или чрез мобилно банкиране
 • Такси се заплащат при внасяне и теглене на пари в брой от сметката
 • За да се улесни клиентът, който желае да си открие платежна сметка при избора му на най-изгоден за него продукт, и за да може да направи достоверно сравнение на таксите и комисионите по платежната сметка, БНБ публикува списък с най-представителните услуги, свързани с използването на платежна сметка. Този списък съдържа национални и стандартизирани на европейско ниво термини, отнасящи се до използването на платежна сметка.
 • Практиката на банките относно периодичността на начисляване на тези такси е различна.
 • Таксите за обслужване на банкова сметка обикновено се начисляват месечно или годишно и са под формата на абсолютна сума (например 2 лв. месечно за поддържане на сметка).
 • При еднократни действия като откриване, закриване, внасяне и теглене на пари в брой таксата се заплаща при самото действие, извършвано от клиента – тя може да бъде събирана като абсолютна сума или да се определя като процент от извършеното действие.
 • При внасяне и теглене на средства от сметката таксата се определя като процент от извършената транзакция и също може да зависи от вида на валута, в която се извършва платежната операция.
 • При внасяне на пари в брой по платежна сметка, ако валутата, в която се внасят пари, се различава от тази, в която е открита сметката (например внасят се 100 лв. по сметка, която е в евро), банката извършва превалутиране по обявен от нея обменен курс, който може да се различава от официалния обменен курс на централната банка за съответната валута. Така клиентът може да претърпи загуби, ако този обменния курс на банката е неблагоприятен за него.

Приходи

 • Приходите по платежните сметки за потребителите се формират от лихвените проценти.
 • Лихвените проценти по различните типове банкови сметки са различни. Обикновено тези по разплащателните и по спестовните сметки са много по-ниски, отколкото по срочните депозитни сметки.
 • Лихвените проценти зависят от големината на банката, от риска, който тя носи, маркетинговата й философия и целите, които преследва. Например, ако банката се нуждае от ресурс, който привлича под формата на депозити, тя повишава лихвените проценти по депозитите и така си създава конкурентно предимство на пазара на депозити.

III. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ

 • Зависят от вида на платежната сметка. Най-защитени са потребителите в случаите на платежна сметка за основни операции.
 • Всяко лице може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, като отправи писмено искане до БНБ, а исканата информация се предоставя безплатно чрез писмена справка в 14-дневен срок от подаване на искането.
 • Преди да обвърже клиента с договор за платежна сметка, банката трябва да му представи документ, който да съдържа информация за таксите по платежната сметка (на хартия или на друг дълготраен носител), както и речник с определения на стандартизираните термини, свързани с използването на сметката. Речникът трябва да стои на видно място в банката
 • или да се публикува на нейната интернет-страница.
 • При поискване от страна на клиента доставчиците са длъжни да му осигуряват най-малко веднъж годишно отчет за всички начислени такси по платежната сметка, информация за начислените по нея лихви и за лихвения процент по овърдрафт (ако е договорена възможност клиентът да ползва овърдрафт по платежната сметка).
 • При откриването на банкова сметка се сключва договор между потребителя и съответната банка или небанкова институция. В договора се определят характерът на сметката, нейният номер, приложимият лихвен процент, с който се олихвява сумата по сметката, както и дължимите такси и комисиони. В повечето случаи договорът не съдържа експлицитни суми/проценти, а препраща към т.нар общи условия на банката или към лихвен бюлетин, който банката периодично променя (при неговата промяна не се налага изменение в договора).
 • право на получаване на лихва. Банките предлагат и по-сложни депозитни продукти, при които доходността по депозита се формира не на базата на лихвения процент, договорен между тях и клиента, а въз основа на генерирана доходност от инвестиционен фонд, пазарен индекс или други финансови инструменти – това са така нар. структурирани депозити, които макар и ограничено, се предлагат от някои банки в България. За разлика обаче от обикновените депозити, при които
 • лихвеният процент е предварително договорен и известен на клиента и той е наясно каква доходност да очаква на падежа на депозита, при структурираните депозити доходността, която клиентът ще реализира на падежа, не е известна и може да бъде и отрицателна (разбира се, възможно е да се реализира и по-висока доходност от средната за пазара). Ето защо структурираните депозити са подходящи за клиенти, които имат известни познания в областта на финансовите пазари и
 • финансовите инструменти.
 • Право за капитализиране на лихвата: акумулираната до падежа на финансовия инструмент или на депозита лихва се добавя към главницата (стойността на финансовия инструмент или стойността на депозита) и тази обща сума се олихвява отново.
 • Право за прехвърляне на сметки. Платежната сметка може да се прехвърли при друг доставчик на платежни услуги. Това става, като се даде разрешение на новия доставчик (новата банка) да стартира процеса по прехвърлянето на сметката. Прехвърляйки платежна сметка по новата сметка в друга банка, се прехвърлят входящи кредитни преводи (например месечните преводи по работната заплата, стипендии и т.н.); периодични преводи, които се извършват от сметката (например вноски по студентски кредит) и съгласия за директни дебити (например плащания на ток с директен дебит). Възможно е сметката в старата банка да не се закрива и да се прехвърлят само определени преводи

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ
Доставчиците на платежни услуги са длъжни да предоставят информация за:

 • Процедурите, свързани с прехвърлянето на банкови сметки;
 • Етапите при самото прехвърляне;
 • Сроковете, за които ще се извърши прехвърлянето;
 • Необходимите документи, които клиентът трябва да предостави във връзка с прехвърлянето;
 • Възможностите за алтернативно решаване на платежни спорове при възникването на такива при прехвърляне на банкова сметка. Тази информация се предоставя на клиента при поискване напълно безплатно на хартиен или на друг дълготраен носител.

V. ТАКСИ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ
При прехвърляне на банкова сметка прехвърлящият доставчик на платежни услуги (предишната банка) няма право да събира такси от клиента, свързани с прехвърлянето на сметка – за предоставяне на информация за платежните
операции, които се извършват през банковата сметка, за изпращане на информация до приемащия доставчик на платежни услуги, за автоматично пренасочване на входящите кредитни преводи към новата сметка (разбира се, ако е налице разработена функционалност от банките).
Прехвърлящият доставчик на платежни услуги има право да начислява такса за закриване на банковата сметка и за прехвърляне на салдо (ако има такова) от старата сметка към новата, но таксите не могат да бъдат прекомерни и трябва да са съобразени с действителните разходи, които извършва прехвърлящият доставчик.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ

Задължение за предоставяне на информация. При откриване на платежна сметка на физическо лице банката изисква то да предостави личните си данни по документ за самоличност (лична карта, международен паспорт, шофьорска книжка, а някои банки признават като такъв и документът за временно пребиваване в страната).
Задължение за изплащане на такси и комисиони. Когато се открива платежна сметка, е важно да се знае какви такси и комисиони се заплащат на доставчика на платежни услуги във връзка с нейното откриване, поддръжка и закриване.

VII. КОГА И КАКВА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ДА СЕ ОТКРИЕ

 • Изборът на продукт се определя от два основни фактора: размера на таксите, които трябва да се заплащат, и размера на лихвата, която ще се начислява върху салдото.
 • При откриването на платежна сметка за основни операции е важно да се провери какви операции могат да се извършват чрез нея, както и дали могат да се използват и допълнителни услуги по сметката и какви такси трябва да се заплатят на банката за тях.
 • Платежната сметка за основни операции е подходяща за потребители, които нямат практика в банкирането и извършват ограничен набор от платежни операции. Основното предимство на такава сметка са по-ниските такси при извършването на различни операции чрез нея, но трябва да се вземе предвид и по-ограниченото количество услуги, които се предлагат на приемливи цени.
Call Now Button