ОСНОВИ НА АКЦИИТЕ КАТО АКТИВ

акциите като актив

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АКЦИИТЕ

Какво са акциите:

 • Дялове от дружества
 • Дават „остатъчни“ имуществени права върху печалбите и активите на дружеството
 • „Остатъчни“, защото при ликвидация с приоритет се покриват дълговете

Ключови за инвеститора права при акциите:

 • Право на дивидент – форма на разпределена печалба, при решение на фирмата
 • Право на ликвидационна квота
 • Право на глас в общото събрание

Ключови финансови характеристики на акциите:

 • Инвестиция в печалбите на дадена фирма
 • Не гарантират номинален доход
 • Нямат падеж

Видове акции

 • Обикновени акции на отделни компании
 • Привилегировани акции на компании
 • Акции на инвестиционни фондове
 • Акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Инвестиционни аспекти на акциите

 • Акциите обикновено се сравняват с облигациите
 • Акциите са по-рискови инвестиции
 • Носят по-висока доходност
 • Самите акции варират по доходност и риск

Риск на акциите

Акции с по-нисък риск са:

 • Акции с дивидент
 • Акции на по-стари и установени компании
 • Акции от по-стари сектори (тежка индустрия, енергетика)

Акции с по-висок риск са:

 • Акции без дивидент
 • Акции на млади, иновативни компании
 • Акции в млади сектори (нови технологии, дигитален сектор, „зелена“ енергетика)

II. КАКВИ СА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ АКЦИИ

По размер:

 • Голяма капитализация – $10 млрд. и нагоре
 • Средна капитализация – $2 млрд. до $10 млрд.
 • Малка капитализация – $300 млн. до $2 млрд.
 • Микро капитализация – $50 млн. до $300 млн.

По пазар:

 • от развити пазари
 • от развиващи се пазари

По инвестиционна концепция:

 • Растеж
 • Стойност

Според географското положение

 • Американски
 • Международни – Данните показват, че при тях закономерностите по стил и капитализация са същите. Могат да предоставят валутна диверсификация и диверсификация по макроикономическа ситуация
  • Акции от развити пазари – обикновено се движат в синхрон – диверсификацията е основно валутна.
  • Акции от развиващи се пазари – по-често се движат в различна посока.

Рисковете при международните акции:

 • Тези рискове могат да са от геополитическо, регулаторно или друго естество.
 • Политическите режими в развиващите се пазари често са нестабилни и/или авторитарни.
 • В развитите пазари (Европа, САЩ, Канада, Япония и т.н.) политическата обстановка е много по-стабилна.

III. ОТ КЪДЕ ИДВА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Акциите с малка капитализация

 • Стандартно, дялът на акциите в един портфейл се съставя от акции с голяма капитализация.
 • Акциите с малка капитализация са най-честия диверсификатор спрямо големите акции.
 • Исторически малките акции имат леко по-голяма волатилност и доходност.

Защо акциите имат стойност?

 • Акциите имат стойност, защото ни дават права над печалбите на съответната фирма.
 • Финансовото остойностяване на една акция се изчислява на база очакваните печалби.
 • Дори тези печалби да не се разпределят към акционерите, те са основата на оценяването.

На тези презумпции се базират всички методи за изчисляване на „справедливата цена“ на акциите:

 • „Справедлива цена“ е тази цена при която очакваната печалба оправдава поетия риск.
 • Запомнете – стойността на ВСЯКА акция зависи от паричните потоци, към които дава права.

Ако стойността на акциите зависи от парични потоци това не е ли като при облигациите? Ключовата разлика е:

 • Акцията дава права върху потенциални парични потоци, а не гарантира такива.
 • Следователно, изчисляването на нейната стойност е далеч по-несигурно занимание.

Понеже една акция е дял от бизнес, предлагането на нови акции може да намали този дял.

 • Колкото повече акции емитира една компания, толкова по-малък е делът на всяка една акция.
 • Добре е да следим кога бизнесите, в които сме инвестирали емитират нови акции
 • Емитирането на нови акции може да е индикация, че бизнесът изпитва затруднения.
 • Но от друга страна – може да се набира капитал за нов проект, който ще подобри приходите.
 • По принцип обаче е по-добре когато нови проекти се финансират с налични приходи на фирмата.

Значението на дивидентите

 • Дивидентите са разпределяне на печалбата на фирмата сред нейните акционери (собственици).
 • Фирмата не е задължена да изплаща дивиденти, дори да има печалба.
 • При равни други условия, акции, които изплащат дивиденти се считат за по-сигурни.
 • Акциите с дивиденти изплащат и фиксиран паричен поток – аналогично на облигация.
 • Наличието на дивиденти улеснява и изчисляването на справедливата цена на една акция.
 • Когато няма дивиденти, трябва да се поровим във финансовите данни за паричните потоци на фирмата.

IV. КАК СЕ ПРЕСМЯТА ПЕЧАЛБАТА ОТ АКЦИИТЕ

Изчисляването на печалбата на инвестиция в акция зависи от два компонента:

 • Капиталова печалба – колко се е повишила цената на акцията. Този компонент винаги присъства.
 • Дивидент – колко дивиденти са ни били изплатени докато държим акцията.

Формулата за изчисляване на печалбата е:

R = (Pt – Pt-1) + Divt / Pt-1

R = възвръщаемост
Pt – настояща цена
Pt−1 – цена при покупка
Divt – изплатен дивидент за периода

V. ВИДОВЕ ТЪРГОВИЯ С АКЦИИ

Видове търговия (trades) чрез инвестиционен посредник:

 • Когато купуваме/продаваме акции чрез инвестиционна платформа имаме много опции;
 • Всяка платформа позволява да конкретизираме условия, при които искаме да бъде осъществена поръчката ни;
 • Тези условия може да конкретизират време и цена на осъществяване на поръчката;
 • Може да конкретизираме при какви условия искаме позицията, която сме заели да бъде затворена – например – да затворим нашата позиция при реализирането на определено ниво на печалба/загуба;
 • Важно е да сме запознати с тези опции, защото те ни позволяват да сме по-гъвкави в инвестирането.

Видове търговия според валидността на поръчките:

 • Day order – поръчка, която може да се осъществи само в рамките на настоящия ден на търговия;
 • Good till cancelled (G.T.C.) – поръчката е активна безсрочно, осъществява се когато се изпълнят условията по нея;
 • Immediate or cancel (IOC) – поръчка, която трябва да се изпълни незабавно.

Видове търговия според условията на поръчките

 • Market order – поръчката се изпълнява на актуалната пазарна цена, на практика няма условия;
 • Limit order – поръчката се изпълнява само при цена над или под определено ниво;
 • Stop order – поръчката се изпълнява при пазарна цена в момента, в който цената премине конкретизирано ниво.

VI. ИНВЕСТИЦИОННИ БРОКЕРИ

Интерактив брокерс (Interactive brokers)

Това е инвестиционния посредник с най-добрите условия за търговия за български граждани.

Interactive Brokers е брокер с над 40 годишна история. Стартира в далечната 1977 година в САЩ. С времето се е утвърдил като най-добрият в класа си за средно големи и големи инвеститори, включително институции.

До скоро, минималната сума, с която трябваше да разполагате, за да използвате услугите на този брокер, беше $10 000.

През последните години, от Интерактив Брокерс предприеха стъпки към предоставяне на достъп до фондовите пазари на малките инвеститори като нас. Включиха опцията за fractional shares (не важи за ETF-и) и намалиха таксите и комисионните.

Брокерът предлага търгуване на 135 пазара в 33 страни по света и поддържа 23 валути. Също е листнат и на американската фондова борса NASDAQ с тикера IBKR. Пазарната капитализация на компанията е 8.2 милиарда долара. Инвеститорските акаунти пък доближават 1 милион – в момента са около 900 хиляди.

Този брокер разполага с множество регистрирани клонове по целия свят. Нас, като европейски граждани, засега ни касаят 4 от тях. Всяко едно представителство на инвестиционния посредник по света е съобразено с регулаторните органи и закони на съответната държава.

 1. Interactive Brokers LLC  Това е главната компания на IB, която е регистрирана в САЩ –  www.interactivebrokers.com
 2. Interactive Brokers U.K. Limited – Това е клонът, където преди BREXIT се регистрираха и нашите акаунти като граждани на Европейският съюз – www.interactivebrokers.co.uk
 3. Interactive Brokers Luxembourg SARL – Създадена през 2018 година, IBLUX е първата компания на брокера в ЕС, която е извън UK – www.interactivebrokers.eu
 4. Interactive Brokers Ireland Limited – Това е регистрираното представителство в Ирландия.
 5. Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt – Регистрираната фирма на брокера в Унгария.

3-те допълнителни компании за Европа са създадени заради излизането на Великобритания от евро съюза (BREXIT). До момента на писането на тази статия, все още няма официална информация точно към кое подразпределение ще се прехвърлят акаунтите на българските граждани.

Trading 212

еToro

Call Now Button