Безработица

ВЛИЯНИЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ НА ИМОТНИЯ ПАЗАР

макроикономически показатели и цени на недвижимите имоти

I. ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ II. ИМОТИ И БВП III. ИМОТИ И ИНФЛАЦИЯ IV. ИМОТИ И БЕЗРАБОТИЦА V. ДОХОДИ И ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ VI. ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ И БРОЙ СДЕЛКИ VII. ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ И НОВИ ЖИЛИЩА

ВЛИЯНИЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ НА ИМОТНИЯ ПАЗАР Read More »

ВЪНШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ШОКОВЕ

Външни икономически шокове

I. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И ЛИЧНИ ФИНАНСИ Брутният вътрешен продукт измерва стойността на всички стоки и услуги произведени в страната за определен период от време. Включва личното потребление, държавните поръчки, инвестициите, запасите и нетния износ. Темпът на нарастване оценява икономическия растеж. Икономическият растеж е важен външен фактор за личните финанси. Икономиката се развива циклично и

ВЪНШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ШОКОВЕ Read More »

Call Now Button