ВЪНШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ШОКОВЕ

Външни икономически шокове

I. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Брутният вътрешен продукт измерва стойността на всички стоки и услуги произведени в страната за определен период от време. Включва личното потребление, държавните поръчки, инвестициите, запасите и нетния износ. Темпът на нарастване оценява икономическия растеж.

Икономическият растеж е важен външен фактор за личните финанси. Икономиката се развива циклично и това се отразява върху личното финансово състояние. 24 годишните ги очакват през следващите 60 години: 5 кризи, и 14 рецесии. Всички те се отразяват пряко или косвено върху личните финанси.
Процикличност на доходите: При възходящата фаза на цикъла нарастват доходите, потреблението, кредита и жизнения стандарт. И обратно, при низходящата фаза и кризите.
Личните финанси трябва да имат антицикличен характер – да се формират буфери в добрите времена на цикъла.

II. ИНФЛАЦИЯ: Защо мислим че се вдигат цените, включително и когато те падат?

Потребителската кошница от стоки и услуги, която Националният статистически институт използва, за да изчисли индекса на потребителските цени и чрез него да пресметне процента на инфлация за България, се състои от 836 стоки и услуги. За всяка една стока или услуга – напр. хляб, мляко, билет за кино, бензин – ние изчисляваме средна цена за месеца и средна цена за предходната година. Общият индекс на потребителските цени се изчислява като средна претеглена от промените в цените на всичките 836 стоки, наблюдавани в над 6500 търговски обекта в 27-те градове, в които се извършва наблюдение на цените.
Процентът на инфлация зависи не само от това как се променят цените на стоките и услугите а и от техните тегла в потребителската кошница. Теглата определят дела (важността, значимостта) на различните стоки и услуги в потребителската кошница и от там и влиянието на изменението на техните цени върху общото изменение на цените, т.е. върху процента на инфлация. Теглата, използвани от НСИ се отнасят за средностатистическия потребител.

Измерване на инфлацията
Разнообразие от измерители на инфлацията. Индекс на потребителските цени: измерва се с три показателя

 • изменение спрямо предходен период, (%),
 • изменение спрямо съответния период на предходната година(%)
 • средногодишно изменение, (%)

Инфлацията „най-лошият данък“?
Теория за усетената и истинската инфлация: Кога се разширява ножицата? Инфлацията оказва силно влияние върху приходите и разходите. При висока инфлация, ако тя не се компенсира с по-високи приходи, в реално изражение се намалява потреблението, тъй като поскъпването на цените на стоките и услугите при равни други условия ограничава възможностите за тяхното закупуване.

Степента на ефекта на инфлацията върху личните финанси зависи от това кои стоки поскъпват и дали стоките, които ние обичайно потребяваме са засегнати от поскъпването. Затова е необходимо да се изчислява инфлацията на собствената потребителска кошница.

Обща инфлация и инфлация на личната потребителска кошница
Изчисляването дава възможност всеки човек да изчисли персонализирана инфлация, т.е. Собствен индекс на потребителските цени чрез собствена потребителска кошница и лични месечни или годишни разходи, които да отговарят индивидуалната структура на потребление. Калкулаторът дава възможност да бъдат показани графики и таблица с официалните и с личните изчисления на инфлацията.
Различните тегла, дължащи се на различната структура на потребление, както и местата от където се купуват
съответнтите стоки и услуги оказват влияние върху общото изменение на цените.

Калкулатор за изчисляване на личната инфлация – https://www.nsi.bg/nsipic/:

 • Да изчислим собствения индекс на инфлация
 • Да сравним със средните равнища
 • Кои са приемливите нива на инфлация
 • Как да се борим с инфлацията и как да се възползваме от дефлацията

Какво правим при висока инфлация

 • При инфлация над 2-3% се налага да се предприемат индивидуални мерки
 • Оценка на реалната инфлация по личната потребителска кошница
 • Оценка колко губим от доходите си?
 • Преструктуриране на разходите към по-слабо инфлационни стоки и услуги
 • Не е необходимо да влошаваме жизнения си стандарт!!!!
 • Кредити и инфлация ?
 • Извлечете полза от стоки и услуги, които запазват цените си

III. РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА И ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Равнището на безработица изразява броя на безработните лица като процент от работоспособното население в една държава. Безработицата е основният външен рисков фактор за личните финанси при активните лица. Рискът от безработица зависи от квалификацията, образованието, сектора на заетост, вида на компанията, възрастта, местоживеенето

Как да оценим риска от безработица и неговото намаляване

 • Оценка на равнището на безработица при различните категории работещи,
 • Среден срок за престояване извън пазара на труда,
 • Среден размер на обезщетението при безработица
Call Now Button