РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ

инвестиционен портфейл на млад инвеститор

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФИЛА

1. Описание на профила – това е Иван на 25 г. Той е с висок толеранс към риска. Все още няма собствен имот. Живее под наем в едностаен апартамент във Велико Търново, където учи и работи. Плаща 250 лв. наем/месец. Месечните му разходи са 950 лв. и са основно за храна, транспорт и комуникации, забавление и образование (ограничаване на желанията и акцент върху нуждите). Все още е в началото на работния си път и има малко опит и е с 1000 лв. месечен доход. Родителите му помагат с месечна издръжка от 250 лв. Притежава собствен употребяван автомобил (над 10 годишен). Има спестени 500 лв.

2. Обща финансова цел – събиране на първоначална вноска за собствено жилище през следващите 5 години. Жилището е двустаен апартамент. Също така трябва да изгради авариен фонд за непредвидени ситуации. Търси висока възвръщаемост от инвестициите си, за да може да пътува повече и да повиши стандарта си на живот.

3. Размер на аварийния фонд – с оглед на неговия профил на все още учещ размера би трябвало да е 5000 лв., но с оглед на по-рисковия му профил ще го определим на 4000 лв. който ще се попълни от месечните му спестявания от 300 лв. (1250 – 950) за 13 месеца, тъй като той вече разполага със спестени 500 лв.

II. ИНВЕСТИЦИОННО ПОРТФОЛИО

1. Поставяне на цели на личните финанси:

Лична финансова оценка

 • Колко голям авариен фонд трябва да има – 4000 лв.
 • Каква е нетната стойност на финансите – има спестени 500 лв.
 • Какви са възможностите за отделяне на спестявания – 300 лв. на месец

Лични финансови цели – в момента живее с 1000 лв., иска да започне да спестява по 300 лв. и да изкарва 2000 лв. месечно и в 5 годишен срок да спести за ипотечен кредит. Спестяваните средсва да се инвестират с годишна доходност от 15%

Правилото 70/20/10 за разпределение на дохода – това класическо съотношение все пак зависи от приходите и разходите, и в случая се променя в съотношение 50/20/30. В случая 50 – разходи, 20 – пари за удоволствия/развлечения/хобита, 30 – пари за формиране на резервния фонд и когато се напълни фондът тези 30 % са за инвестиции.

Начален капитал – Реалната сума, с която може да започне да инвестира е 0 лв. Първо трябва да изгради авариен фонд (4000 лв.). Той реално ще започне да инвестира след 13 -я месец.

Цели на инвестиционното портфолио? – Основната му финансова цел е да събере сумата за първа вноска за двустаен апартамент във Велико Търново за 5 години (60 м.). Към 07.2022г. такъв апартамент струва 100 000 лв. Приема се, че цените на имотите се увеличават с 2% / годишно. следователно цената на жилището ще е 110 000 след 5 години. Банките работят обикновено с 20% първоначален депозит по ипотечните си кредити. Следователно Иван трябва да събере 22 000 лв. В момента той спестява 300 лв./месец и ще събере сумата след 73 месеца, което е с 13 месеца повече. Следователно ще трябва да коригира срока или цената на апартамента, който иска да закупи. Той се ориентира към 73 месечния срок.

Дефиниране на инвестиционния период – 12 месеца за да събере парите в аварийния фонд (3600 + 500 първоначални спестявания) + 73 месеца за парите за ипотечния депозит или 85 месеца – 7 години и един месец.

Макро и микро целите на профила – Макро цел е да събере пари за ипотечния депозит за 7 години. Да постигне годишна доходност от 15% от инвестираните средства.

Диверсификация на портфолиото – имоти, акции и криптовалути.

2. Инвестиции в имоти

Каква е стойността на инвестицията? – 300 лв./месечно. Те ще бъдат инвестирани в акции и криптовалути до събиране на сумата за начална вноска за отпускането на банковия ипотечен заем за закупуването на недвижимия имот.

Каква ликвидност има имотът? Не е релевантно. Но все пак независимо, че разглеждания инвеститор не е вложил парите си в имот и не управлява имотна инвестиция, то той инвестира с идеята да закупи имот. В този смисъл е удачно да се оцени ликвидността на акциите и криптовалутите, а те са бързо ликвидни активи като цяло.

Каква е възвръщаемостта на инвестицията? Общ среден % за всички инвестиции в имоти. Цели се 15% годишна възвръщаемост. Това е причината да инвестира спестяваната сума за първоначалния ипотечен депозит за закупуване на жилище с кредит в акции и криптовалути в съотношение 85:15. В тази възраст често се работи с малки суми какъвто е случая и в този примерен инвестиционен профил и затова най-добрият избор са индексни фондове, но ако се цели по-висока от 10% годишната S&P Vanguard Index Fund исторически постигната средногодишна доходност (1987-2022) e допустимо формиране на индивидуален портфейл от акции, които да “бие” индексния фонд като постигне по-висока доходност.

Ще използвате ли ипотечен кредит? Да

Каква е чувствителността на ROI към промени в лихвения процент? акциите и криптовалутите реагират различно на промените в лихвените проценти. По еластични от двата актива са акциите.

Какъв е размерът на необходимия капитал? 300 лв./месечно

Активност/пасивност в инвестиционния процес? В случая става дума за събиране на сума за вноска, която се инвестира в акции и криптовалути. Макар, че целта е вложението в тези активи да е дългосрочно и двата класа активи са волатилни, което изисква ребалансирането на микро и макро ниво. В този смисъл това е едно по-скоро активно управление и може да се оцени с 4 по петобалната система. Освен това е ежемесечно по метода dollar-cost averaging.

Устойчивост на цикличен риск. Очакван ефект върху ROI с оглед ефекта от промени на цената на акциите и криптовалутите може и да е голям. Затова е необходимо особено при подбора на акциите да се следва стратегия за диверсифициране и спазване на правилата за намаляване на индивидуалния (σ) и системен риск (β).

3. Инвестиции в акции

Какъв е размерът на инвестицията? – Ще се инвестира ежемесечно като 250 лв. от разполагаемата за инвестиране сума от 300 лв. ще се насочва в акции.

Базови изисквания за диверсификация – практически се следва правилото за формиране на агресивния портфейл на Уорън Бъфет, но в случая е още по агресивен, защото вместо 10% краткосрочни ценни книжа има 15% криптовалути. Това се дължи на целената висока доходност.

Стратегия за инвестиции в акции? Инвестиране в стойност или инвестиране в растеж?

 • Следват се добрите практики и 2/3 от портфейла е в акции тип „стойност“ (7 акции) и 1/3 в акции тип “растеж” (3 акции).
 • 1/3 (3) в акции с малка капитализация и 2/3 с голяма (7). Акциите с малка капитализация са диверсификатор на тези с голяма и са с по-висока доходност.
 • Иван е студент по информационни технологии и най-лесните за оценка акции за него са акциите на IT компаниите.
 • Портфейла съдържа 10 акции, което е и минималния необходим брой за ефективна диверсификация с оглед на минимизиране на риска и максимизиране на доходността.

След като имаме „рамка“ на портфейла, започваме да подбираме конкретни акции. Този процес започва със stock screener като този на Zack’s. В него се въвеждат най-приоритетните изисквания за финансови съотношения:

 • Какво е съотношението на Р/Е за последните 12 месеца общо за всички инвестиции? Добре е да бъде под средното за сектора
 • Какво е съотношението EV/ EBITDA общо за всички инвестиции? Препоръчително е съотношението да бъде под 20.
 • Current ratio за всички инвестиции? Добър пример е над 2.
 • Какъв е debt to equity ratio общо за всички инвестиции? Добър пример е под 1.
 • Какъв return on equity – общо за всички инвестиции? Отличен пример е 15% за последните 12 месеца.
 • Каква възвръщаемост има на активите(ROA) за всички инвестиции? Пример за добра възвръщаемост е поне 10% за последните 5 години.
 • След анализ по DCF модел, какъв е вашият margin of safety? Отличен резултат ще бъде 20%+

Данни към 01.07.2022 г.

АКЦИЯСтойност/РастежCapP/E (<20)EV/ EBITDA (<20)Current ratio >2D/E <1ROE = 15%ROA = 10%МОS> 20%
1. AppleСтойностLarge24.59.00.931.550 %18,5 %23,9 %
2. NetflixСтойностLarge19.0 (45.0)17.21.10 (1.80)0.7529.0%11.6%41.0%
3. Meta PlatformСтойностLarge13.09.52.800.325.0 %21.0 %80.0 %
4. TeslaСтойностLarge90 (400)
55.0
1.40/(1.85)
6.5/(38)
29.0 % (18)
15.0 %
27.0 % (4)

5. Alphabet СтойностLarge21.0 (25)
14.02.87 (2.95)
5.0/ (8.8)
31.0 %(28)
21.8%/(20.5)
56% (60)

6. MicrosoftСтойностLarge26.0/(190)
20.52.0 (1.85)
0.50 (0.85)
48% (23)
22.0% (12)
68.0% (65.33)

7. SalesforceСтойностLarge79631.2 (1.8)0.2 (0.7)6.0% (25)1.5 % (12)73.0% (65)
8. ZoomРастежSmall25233.6 (1.85)1.0 (17)20.0% (25)18.0% (12)75.0% (72%)
9. CoinbaseРастежSmall7 (23)81.5 (12)0.6 (1.5)53.0% (20)16.0%(7)100% (100)
10. Starbucks РастежSmall22180.83 (1.28)0.1 (24)60% (30)17.0% (9)28.0% (40)

4. Инвестиции в криптовалути

Какъв е размерът на инвестицията? Криптовалутите са високо рисков актив и спрямо целта, която е поставена, можете да определите размерът на инвестицията.

Каква ще е диверсификацията на инвестицията ви? Добър пример е поне 80% от инвестицията в крипто валути да е направена във водещите валути в момента, защото те притежават по – голяма ликвидност и отговарят на повече от изброените по – долу критерии. Хубав пример е 60-80% от капитала да е съсредоточен в топ 10 по капитализация на пазара. Всичко се определя от целта, която си е поставил инвеститорът.

Какво е така нареченото “практическо приложение на платформата” избрания токен и каква активност има в разработването на проекта? Можете ли да проследите предишни действия и бъдещ road map? Проектите с висока активност на развитие имат по-голям шанс да доставят жизнеспособни продукти. Добро сравнение е Ethereum срещу Ethereum Classic. Човек трябва да бъде много внимателен, когато инвестира в разклонения на проекти, тъй като е много лесно да разклоним проект и много по-трудно да изградиш общност за разработка. Примерен отг: Да, може да се проследи. Практическо приложение:…

Линди ефект – колко време токънът е бил на пазара? Пример за токени с по-нисък риск са Bitcoin и Ethereum. Те имат много дълга история. Bitcoin е най-старият крипто проект, така че е „най-безопасният“ от тази гледна точка.

Какво е разпределението на държателите? Централизираното разпределение на притежателите не е добро за крипто валутата, тъй като позволява на отделните адреси да влияят върху цената на токена. Един показател за измерване на това е колко от общото предлагане се притежава от първите 10 портфейла. Колкото по – малък е процентът, толкова по – добре. Пример: Биткойн: 8% Полигон: 4%

Колко разпространена е валутата? Какъв е броят на пазарите, който предлагат валутата средно за всички инвестиции? Ако една валута се продава само на едно място, то тя ще бъде изключително податлива на манипулация. Колкото по – разпространена и в по – големи борси, толкова по – голяма ликвидност има за всеки инвеститор. Пример: ако сте закупили Биткойн в някоя малка борса, в която няма ликвидност и не можете да го продадете веднага, просто можете да преместите тикените на друго място и да ги продадете там. Примерен отг: Биткойн – 10 брокера, Polywhale – 1.

Какъв е обемът на търговия и дълбочината на пазара за последните 72 часа средно за всяка криптовалута? Монетите с нисък обем на търговия са много по-нестабилни и податливи на манипулация, в сравнение с монетите, които се търгуват много на различни пазари. Приемрен отг: 1. Биткойн – 5млн. Кардано – 2млн. Хубаво е да се направи справка дали това е постоянен размер или е само в рамките на последните няколко дни. Когато имаме постоянен висок обем на търговия, валутата притежава реална ликвидност. Лош пример: Има голям обем, но само за последните 72 часа, след което токенът се срива

Ще използвате ли Defi платформа? Коя е тя? Ако е повече от една, опишете всички. Опишете името на платформата и начинът, по който ще се използва Defi(децентрализирани финанси). Defi дава възможност на потребителите си да използват функцията”staking”, която позволява чрез вид влог на токени в платформата да получаваме годишен лихвен процент върху тях. Опишете дали ще има период, в който токените ще са заключени и какъв е той(ако има такъв).

Кой токен ще бъде заложен (staking) в платформата? Опишете в процентно съотношение спрямо портфолиото. Избройте всички токени, за които се отнася влогът в платформата.

Какъв е средният годишен процент доходност общо за всички криптовалути(APY), които сте избрали и от къде идва този процент? В DeFi има токени за управление, които позволяват на техните притежатели да имат достъп до паричния поток на протокола. Тези токени имат предимството, че имат определена „присъща“ стойност, което им дава по-ниска възможност за „изхвърляне“. Примери за такива токени са SPELL, който в момента е 22% APY спрямо своите участници. Този APY идва от таксите за протокол, така че е здравословен паричен поток. Много е важно да се определи откъде идва APY при залагането. Има проекти като PolyWhale, които плащат APY на стекер, като просто отпечатват нови токени за управление, което не е устойчив модел.

Call Now Button