ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

Финансов пазар

I. ВАЛУТЕН ПАЗАР
Пазар, на който се обменя една парична единица за друга. На пазара търгуват банки, небанкови институции, обменни бюра, фирми и физически лица. Обмяната на валута е регулирана, лицензирана и надзиравана дейност от Министерството на финансите.

Валутен пазар: Валутен курс
Определение – това е цената на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.
Обезценка на валутата (девалвация) – официалното намаляване на валутния курс на дадена парична единица спрямо други валути.
Спот курс: настоящата стойност на някакъв актив за разлика от цената по фючърс, форуърд или опция.

Валутен пазар и лични финанси – основни аспекти:

 • Физическите лица участват във валутния пазар при обмяна на национална валута в чуждестранна или на чуждестранна в българска.
 • Участие в платформи за търговия с валути като източник на допълнителни доходи
 • Валутният курс е важен ориентир за обема на стоките и услугите, които потребителят може да закупи
 • Валутният риск при транзакции с валути
 • Влияние на валутния курс при изпращане/получаване на мигрантски трансфери
 • Валутните курсове се сверяват в сайта на БНБ или съответната централна банка

Базови понятия за валутния пазар

 • Валутен курс: цената на валутата, изразена в стойността за която се разменя с друга валута
 • Курс купува и курс продава. Как и кой печели от обмяна на валута?
 • Волатилни и фиксирани валути
 • Разликата между прав и обратен курс – 1 евро=1.95583, 1 лев= 0,5112 евро

Валутен курс и валутен борд в България
От 1997 г. курсът на лева е фиксиран към еврото: 1евро = 1.95583
Едно от правилата на ватунния борд е, че БНБ е задължена да продава/купува неограничени количества евро и лева при фиксирания курс. Затова търговците на валута купуват и продават евро в България по курс близък до централния фиксиран курс.
БНБ поддържа достатъчно валутни резерви, за да гарантира поддържането на този курс. Това означава, че валутен риск при покупки/продажба на евро не съществува. Това създава предвидимост и управляемост на личния бюджет и огромно предимство за потребителите.

Лихвени проценти
Плаващ лихвен процент: Лихвен процент, който се изменя в зависимост от промяната на референтна плаваща лихва
Договорен твърд лихвен процент между банка и клиент, който не се променя при изменение на основния лихвен процент или други условия, т.е. непроменящ своята стойност за времето на ползване на кредита или депозита.
Годишен ефективен лихвен процент: Фактическият лихвен процент, който търговските банки получават по активните си операции или плащат по пасивните си операции за период от една година, като се вземе предвид капитализацията на лихвите по тях. На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 март 2020 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.00 на сто.

II. КАПИТАЛОВ ПАЗАР
Финансов пазар, на който се продават финансови активи под формата на ценни книжа – акции, облигации и други
Основни участници на този пазар са издателите на тези книжа и инвеститорите, както и инвестиционните посредници.
Продажбата се извършва борсово – на фондова борса и извън борсово.

Капиталов пазар и лични финанси

 • Физически лица могат да купуват/продават ценни книжа чрез инвестиционен посредник и да инвестират спестявания в доходоносни ценни книжа.
 • Рисков апетит: Ниво на риск, което едно лице е готово да поеме.

III. КРЕДИТЕН ПАЗАР

Основни понятия:

 • Пазар, на който кредитиращите институции предоставят кредити
 • Кредитиращи институции: Банки, лизингови компании, фирми за кредити, физически и юридически лица
 • Кредитополучатели: фирмите, потребителите, общините държавата
 • Кредитният пазар се регулира от БНБ чрез инструментите на паричната политика
 • Физическите лица – потребителите формират около 40% от кредитния пазар
 • Кредитен риск: Риск насрещната страна по сделката да не може да обслужва задълженията си.
 • Кредитен рейтинг: Оценката на риска от неплатежоспособност. Предоставя се от Агенции за кредитен рейтинг – независими институции. Трите глобални рейтингови агенции са: Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s
 • Единствената българска е Българска агенция за кредитен рейтинг e българската агенция за кредитен рейтинг. Кредитен рейтинг получават: държави, общини, фирми, финансови.

Кредитен пазар и лични финанси

 • Кредитният пазар оказва влияние върху личните финанси основно при получаването на кредит
 • Получаването на кредит формира кредитна история, от която зависи бъдещия капацитет и цена кредита
 • Обемът и цената на кредита е важен фактор за устойчивостта на личните финанси и за жизнения стандарт
 • Кредитите за физически лица могат да бъдат овърдрафт, потребителски и жилищни ипотечни кредити


Call Now Button