ТРЯБВА ЛИ И КОЛКО ДА СПЕСТЯВАМЕ?

Личните спестявания

I. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА СПЕСТЯВАНИЯТА ЗА ИКОНОМИКАТА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Същност на спестяванията

1. Личните спестявания представляват частта от доходите, която хората не консумират, а икономисват.
2. Спестяванията могат да бъдат депозирани в банкова сметка за бъдещо използване
3. Спестяванията могат да се съхраняват под формата на ценности
4. Спестяванията могат да се дадат на заем
5. Спетяванията могат да се инвестират в недвижима и движима собственост (земя, жилища, акции и други финансови инструменти).

Ролята на спестяванията за икономиката

Спестяванията, депозирани в банки, имат пряк позитивен ефект върху засилването на икономическата активност и нарастването на потреблението.
Когато спестяванията са под формата на акции или други видове ценни книжа, те оказват положително въздействие и върху личното богатство, и върху развитието на финансовия сектор и икономиката.
Дихотомията „спестяване и/или потребяване (разходване)“ има макроикономически измерения, а в областта на личните финанси този въпрос е свързан с едни от основните финансови решения на всеки етап от живота на човека.

Спестяваме ли?
За разлика от други страни спестяванията в България като дял от БВП са значителни. В банковата система депозитите са 90 млрд.лв 83.3% от БВП, Депозитите на населението са около 60% от всички депозити. Делът на левовите депозити 67.6%, а на деноминираните в евро – около 35%. Депозитите намаляват като брой, а се увеличават като обем

II. СЪЩНОСТ НА ДЕПОЗИТА

„Депозит“ означава всяко кредитно салдо, което се получава в резултат от средства, оставени по сметка. Исторически депозитите възникват като начин за съхраняване на парите в по-сигурно място. С развитието на финансовите системи се променя и ролята на депозитите за потребителите – освен като начин за съхраняване на пари те се превръщат и в източник на доходи. Икономическият смисъл на спестяванията е да носят доход на спестителите – лихва. Лиxвaтa e възнaгpaждeниe зa тoзи, ĸoйтo paзпoлaгa c лиĸвиднocт (пapи), зa тoвa чe oтдaвaйĸи ги нa няĸoго (пoд фopмaтa нa дeпoзит), нe се възползва от тaзи лиĸвиднocт.

Видове депозити

Безсрочни и срочни депозити
Колкото е по-дълъг срокът и по-голям размерът на депозита, толкова по-високи са приложимите лихви. Безсрочните депозити са със сравнително по-ниски лихви. Стандартни срокове на депозитите: 90 дни (3 месеца); 180 дни (6 месеца); 1 година; 2 години; 3 години; 4 години; 5 години.

Депозит с фиксирана или с нарастваща лихва. Някои банки предлагат депозитни продукти с възможност за ежемесечно теглене на лихвата и други предимства. Влог индивидуален или съвместен. Съвместният влог съдържа пари по сметка, открита на името на две или повече лица, или сметка, върху която две или повече лица имат права, упражнявани с подписа на едно или повече от тези лица. Влог в местна или в чуждестранна валута. От чуждестранните валути най-масови са депозитите в евро, щ.д., британски лири и швейцарски франкове. Рискове на влоговите в чуждестранна валута!
В зависимост от начина, по който се предоставя лихвата – авансово, ежемесечно или на падеж.

Разнообразие на депозитни продукти
При повечето депозитни продукти се изисква минимален размер на депозита (между 200 и 500 лв./£), като след това към първоначалната сума не могат да се добавят допълнителни средства. Някои банки предоставят и продукти, при които могат да се добавят средства.

Гарантиране на депозитите:
Правна рамка: Закон за гарантиране на влоговете в банки. Морален хазарт/риск, който се проявява в две насоки: Тъй като депозитите са гарантирани, банките могат да поемат големи рискове в дейността си. По такъв начин и депозантите не проявяват интерес дали банките са солидни и се насочват към онези, които предлагат най-високите лихви. Банките, които устойчиво поддържат лихви по депозитите над пазарните са рискови

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕПОЗАНТИТЕ

Право на пълна и точна информация за депозита. Банките са задължени да предоставят коректна, пълна и регулярна информация на потребителите относно условията на депозита. Въведено е и ограничение на рекламите: Банките, обхванати от системата за гарантиране на влоговете, не могат да рекламират гарантиране на влоговете в размери над установените в ЗГВБ. Договор за влог. Влогът се регламентира със сключване на писмен договор между вложителя и банката. Всякакви други форми на договор и разпоредби в противоречие с изискванията на законодателството носят риск за загуба на вложените средства.

IV. ГАРАНТИРАНЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ
Принципът на гарантиране на депозитите е един вложител в една банка, т.е. всеки вложител има право на гаранция във всяка отделна банка.
Влоговете на граждани и фирми в една банка се гарантират независимо един от друг до 196 хил. лв. В няколко случая се допуска гарантиране на депозита над тази сума. Това са депозити, възникнали в резултат от сделки с недвижимо имущество, свързани с частни жилищни имоти; депозити, които се отнасят до конкретни житейски събития – сключване на брак, развод, пенсиониране, уволнение, съкращаване на щат, инвалидност или смърт.
Изплащането от ФГВБ посредством обслужваща банка се извършва в срок от 7 работни дни. Влоговете в чуждестранна валута се компенсират в левовата им равностойност по централния курс на БНБ в началния ден на изплащане на гарантираните суми

Πpeдимcтвoтo нa бaнĸoвия дeпoзит

 • Най-висока сигурност на вложението
 • Лиxвaтa e малка, но гapaнтиpaнa,
 • Бъдeщaтa дoxoднocт e пpeдвapитeлнo извecтнa,
 • Потребителите използват депозита по-скоро като начин на съхранение на парите, отколкото като източник на доходи

V. ДАЛИ, КОГА И КАК ДА СЕ СПЕСТЯВА

1. Спестяванията са необходими както за реакция срещу финансови шокове, така и за постигане на поставените цели.
2. Тогава, когато хората се притесняват за собственото си финансово бъдеще, вече е късно и много трудно да се спестява, за да се постигнат финансовите цели.
3. От фундаментално значение за личните финанси е да се започне спестяване възможно най-рано
4. Докато спестяването отлага потреблението, то взимането на кредит го авансира

VI. КАК ДА ИЗБЕРЕМ ДЕПОЗИТЕН ПРОДУКТ
Сходни продукти са банковата сметка и срочният депозит – и двата носят лихва за потребителя, като понякога дори лихвата по сметката е по-висока от тази по депозита. За разлика обаче от срочния депозит, при който лихвата е фиксирана за целия срок на договора, при банковата сметка банките сравнително често променят лихвата и по този начин потребителят може и да не получи дохода, който е гарантиран при депозита. В общия случай колкото по-дълъг е срокът на депозита, толкова по-висока е лихвата.

Предимства на срочния депозит:
– никакъв риск, ако депозитът е до 196 хил. лв.;
– доход, основан на фиксирана лихва за целия период;
– това е мотивационен продукт, който помага да се построи по-нататъшната спестовна стратегия;
– не се изискват особени познания/експертиза или мониторинг, както е при другите форми на вложения и инвестиции;
– в повечето случаи лихвата е по-висока, отколкото тази по разплащателна сметка и други сходни продукти.

Недостатъци:
– Депозираните суми не могат да се теглят в рамките на срока. Ако това е наложително, санкцията е висока (най-често под формата на нулева лихва и такса при тегленето), което обезсмисля този вид спестяване.
– В случай, че потребителят желае да увеличи вложението си, той не може да добави пари към депозираната сума по време на фиксирания срок.
– Лихвата не е висока – очаква се доходът от срочния депозит да компенсира инфлацията.

VII. ПРИНЦИПИ НА СПЕСТЯВАНЕТО
В САЩ за успешно планиране и управление на личните финанси е утвърден принципът „плати първо на себе си”, т.е. при получаването на доходи, преди да се извършат каквито и да е разходи, се отделят средства за спестяване. При такъв подход лицето съобразява жизнения си стандарт със сума, по-ниска от тази на входящите парични потоци
Ако се разчита за спестяванията си единствено на превишение на доходите над разходите и на формиране на бюджетен излишък, се поема твърде голям риск това условие да не се изпълни тъй като ресурсите са ограничени, а потребностите – не.
Сравняване на депозитни продукти в най-малко три банки. Избор на проукт на базата най-малко на три критерия: размер на лихвата, срок на депозита (най-висока лихва при един и същи срок), такси за обслужване на сметката по депозита.

VIII. СПЕСТЯВАНИЯ И ДОХОДИ

 • Спестяването не е само депозит в банка, то е начин за формиране на личната бюджетна култура.
 • Антицикличност на спестяванията.
 • Инструмент за създаване на буфери за посрещане на непредвидени ситуации.
 • Влогът в банка в рамките на гарантирания размер е най-нискорисковото, но и най-нискодоходното вложение.
 • Дoxoднocттa, ĸoятo мoжe дa бъдe извлeчeнa oт бaнĸoв дeпoзит, се определя от лихвата по депозита, която зависи от конкретния продукт, банка и срок на депозита. Основата на дохода е избраният вид депозит и лихвата по него.

IX. РИСКОВЕ И ГРЕШКИ ПРИ СПЕСТЯВАНЕТО

 • Депозиринане на средства нелицензирани институции. Гарантирани са депозити само в банки!
 • Изборът на неподходящ продукт и банка в случай, че потребителят не сравнява офертите и продуктите
 • Често срещана грешка е да се пропусне датата на падежа на депозита, при което в зависимост от условията по договора депозитът може да се удължи автоматично.
 • Наказателните лихви при предсрочно изтегляне на депозита водят до съществени загуби за депозанта, включително е възможно да се загуби цялата договорена лихва.
 • При депозиране на средства в банка често депозантите не проучват дали съответният депозит е гарантиран, а при избор на банка не се проверява нейната надеждност. Обикновено водещият фактор в избора е лихвата, без да се взимат предвид и другите важни фактори – такси, условия по договора и т.н.

X. КОЛКО Е ДОХОДЪТ ОТ ЛИХВИТЕ ПО ДЕПОЗИТА ?
Полученият лихвен доход от …… лв. трябва да се намали с приложимия данък -8%, т.е. вместо …… лв. ще се получи доход, помалък с ……лв.
От лихвения доход трябва да се извади също и таксата по сметката. Ако годишната такса е 0.1%, за две години сумата й ще е ……лв., а при двугодишен период – …. лв.
Накрая чистият лихвен доход ще е ……. лв. Това е доходът в номинално изражение. В реално изражение трябва да се
преизчисли с инфлацията за съответния период.


Call Now Button