АДМИНИСТРАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ КРАТКОСРОЧНОТО НАСТАНЯВАНЕ

административни задължения при краткосрочното настаняване.

I. РЕГИСТРАЦИЯ НА АПАРТАМЕНТИ КАТО МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС “В” ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

Регистрацията се извършва в общината по местонахождение на апартамента. За София-град, регистрацията се извършва в Общинско предприятие Туризъм. В 7-дневен срок от подаване на заявлението и необходимите документи общината регистрира (или отказва регистрация) на апартамента като място за настаняване Клас “В”.

Необходимите документи за регистрация:

1. Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в места за настаняване клас „В“ – апартамент за гости

2. Копие от документа за ползване на обекта, ако същият не е собствен и не подлежи на вписване

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник

4. Документ за платена такса по Тарифа на таксите съгласно чл.69 от Закона за туризма – 20лв. на легло. Спалня (двойно легло) за двама се брои за 2 легла. Разтегателен диван, походни легла, бебешки креватчета и т.н. не се броят като легла. Таксата е еднократна – заплаща се при регистрация

II. РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ (ЕСТИ)

  • Регистрацията е задължителна и се извършва след регистрацията на апартамента като място за настаняване в общината
  • Процесът по регистрация е изцяло онлайн и е опростен. Повече информация може да намерите на сайта на Министерство на Туризма
  • В ЕСТИ следва да въвеждате данните на всички гости в апартамента, за всяка резервация, в деня на настаняване

III. ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ДАНЪК

1. Туристическият данък приспада към местните данъци и такси и се заплаща по същия начин, по който плащате данъци за имота, но ежемесечно.

2. Ставката на туристическия данък се гласува от Общинския съвет всяка година.

3. Туристическият данък се изчислява като се умножат броя нощувки по броя настанени гости по ставката, всеки месец.

4. До 15-то число всеки месец следва да декларирате дължимия данък за предходния месец в ЕСТИ и да внесете съответната сума.

5. Накрая на годината следва да подадете годишна данъчна декларация по чл. 61, ал. 5 от ЗМДТ

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СПОРЕД КОНКРЕТНИЯ СЛУЧАЙ

1. Специална регистрация по ДДС съгласно чл. 97А от ЗДДС

Регистрацията е задължителна ако ползвате услугите на чуждестранни платформи като Airbnb, Booking.com, Expedia и други OTAs. Регистрацията се извършва като се подаде заявление към териториалната дирекция на НАП.

Ако апартаментът не се отдава чрез чуждестранни платформи, регистрацията не е необходима.

След регистрация, следва да изготвяте и подавате ежемесечно справки-декларации по ЗДДС и дневници за покупките, в които да включвате предварително издадените от Вас протоколи по чл. 117 от ЗДДС във връзка с предоставените към Вас услуги (включително удържани комисиони) от чуждестранните онлайн платформи и да заплащате ДДС в сроковете и според разпоредбите на ЗДДС и Правилника за прилагане на ЗДДС.

ДДС ставката е 20% и тя се начислява единствено върху комисионите на платформите към вас. ДДС се внася всеки месец до 14-то число за предходния месец.

Патентен данък

1. Явявате се в Агенция по вписванията с копие от регистрацията по Закона за туризма, попълнена декларация по чл. 4, ал. 2 от ЗРБ и попълнено РБ-2 заявление. Изваждате си БУЛСТАТ.

2. Подавате декларация по чл. 61н за облагане с патентен данък към общината, отдел местни данъци и такси, непосредствено преди започване на дейността и до 31 януари за всяка следваща година. Таксата, дължима към Агенция по вписванията е 10лв.

Заплащате патентен данък в общината по местонахождение на апартамента.
● Ставката на патентния данък се определя от Общинския съвет всяка година за следващата година.
● Размерът е между 25 и 250 лв. на стая на година. За 2021 г.
● За стая се брои стая, в която има поне 1 легло. Двустаен апартамент със спалня и хол с разтегателен диван заплаща данък върху 1 стая. Студията (едностайни жилища), заплащат данък за 1 стая, независимо какво е леглото в тях,
● Данъкът се заплаща на тримесечие или за цялата година с отстъпка. Заплащате целия годишен данък, независимо кога започвате дейността.

Осигуровки

Тази част от задълженията зависи от конкретния ваш случай и е необходимо да се консултирате с професионалист!
Следната информация засяга физическите лица. При юридическите лица във всички случаи се дължат осигуровки.

При започване на дейността подавате декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (ОКД-5) в регионалната дирекция на НАП.

Всеки месец подавате декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице” и внасяте авансовите си осигурителни вноски до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Ежемесечните вноски могат да се внасят върху избран доход, чийто размер трябва да бъде не по-малък от минималния (650 лв.) и не по-голям от максималния (3000 лв.) месечен осигурителен доход. Осигуровките се изчисляват върху реалния доход.

Ако в момента се осигурявате на максимума, не дължите осигуровки. Въпреки това, трябва да подадете декларацията за самоосигуряващо се лице при стартиране на дейността, както и декларация образец 1 всеки месец.

Ако не се осигурявате на максимумa, заплащате фонд “Пенсии”: 14.8%, фонд Здравно осигуряване: 8% и фонд “ДЗПО” в
УПФ: 5% върху доходите, получени от дейността. По свой избор можете да се осигурявате и за общо заболяване и майчинство (3.5%).
Доходите, получени от дейността, са нетните ви постъпления от резервации (например, комисионата на Airbnb не се облага).

Пенсионерите дължат единствено здравни осигуровки в размер на 8%.

15% данък върху доходите от стопанска дейност

Тази част от задълженията се отнася за вас ако сте физическо лице, регистрирано по ДДС или оборотът от дейността надхвърля 50,000 лв. за последните 12 месеца, в който случай трябва да се регистрирате по ДДС.

Ако упражнявате друга независима икономическа дейност (свободна професия), оборотът от тази дейност следва да се
събере с оборота от дейността на отдаването на апартамент на краткосрочен наем за целите на регистрация по ДДС.

Данъчната ставка е 15%. Предимството е, че може да приспадате от данъчната основа разходи като консумативи, режийни сметки и други, включително и да се възползвате от счетоводна амортизация на недвижимия имот.

9% ДДС върху брутната цена за нощувка

В качеството си на лице, регистрирано по ДДС, следва да начислявате 9% ДДС върху стойността на нощувката.

Редуцираната ставка от 9% се прилага единствено върху услугата настаняване – допълнителни услуги се облагат с 20% ДДС.

ДДС се начислява върху брутната стойност – цената, която гостът заплаща, а не върху прихода, който вие получавате.

Освен ставката, няма други разлики в процеса по облагане, деклариране и внасяне на ДДС спрямо установените в ЗДДС.

10% корпоративен данък и 5% данък върху дивиденти

С 10% корпоративен данък се облага печалбата на дружеството. С 5% се облагат дивидентите при разпределяне на печалбата към собствениците на дружеството.

Няма разлики в процеса по облагане, деклариране и внасяне на корпоративния данък спрямо установените в ЗКПО.

Call Now Button